۱- سیستم های کانالی در بازاریابی

۲- اهمیت یکپارچگی سیستمهای کانالی

۳- تقسیم بندی سیستمهای کانالی

۴- حقوق مشتری

۵- سیستمهای کانال توزیع

۶-تحلیل مشخصات مشتری

 ۷- نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی

۸- جایگاه مشتری در بازاریابی و اهمیت آن در فروش

۹- اصل شخصی سازی و نظارت بر مشتری

۱۰-اصل تبلیغات

۱۱-کانالهای بوزیع و نوآوری های داخلی

۱۲-کانالهای توزیع جدید مورد پشتیبانی فناوری اطلاعات

۱۳-اتومبیل جگوار خود را آنلاین بسازید

۱۴-جگوار و حقوق مشتری

۱۵-بهبود خرید وپرداخت در فروشگاه

۱۶-کیوسک اطلاعات و سیستمهای ویدیویی

RFID-17

۱۸-مدیریت کانالهای توزیع

۱-سیستمهای کانالی در بازاریابی

تعریف: تمام سیستم های فعال در فرایند رساندن یک محصول یا خدمت به مشتری هستند و با تمام نیازهای مشتریان سر و کار دارند .

تقسیم بندی: پیچیدگی سیستم های کانالی در شش سیستم عمده بازاریابی به هم وابسته هستند.

اهمیت یکپارچگی سیستمهای کانالی

یکپارچگی: سیستم های کانالی می توانند فعالیت های بازاریابی، فروش، تدارکات، آزمایش وتحویل و سایر فعالیت ها را با هم ارتباط داده و تغییر شکل دهند . افزایش قدرت سازمان در بازار از یکپارچه سازی سیستم های کانالی با حوزه های کارکردی سازمان، ناشی می شود .

تاثیرگذاری: مشکل اینجاست که تغییر در هرکدام از کانال ها می تواند بر سایر کانال ها تأثیر بگذارد .

نتیجه: بنابراین، سیستم های اطلاعات پشتیبانی باید با یکدیگر هماهنگ و حتی یکپارچه شوند.

بازدیدها: 59

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *