مقاله انگلیسی اثرات رشد شرکت و آزمونهای سه ماهه مدیریت سود

دانلود مستقیم مقاله انگلیسی اثرات رشد شرکت و آزمونهای سه ماهه مدیریت سود رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد The Effects of Firm Growth and Model Specification Choices on Tests of Earnings…

مقاله انگلیسی تأثیر محدودیت های مالی بر تغییر درآمد در شرکت های چند ملیتی ایالات متحده

مقاله انگلیسی تأثیر محدودیت های مالی بر تغییر درآمد در شرکت های چند ملیتی ایالات متحده رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد The Effect of Financial Constraints on Income Shifting by…

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی نویسندگان : محمد رضا عباس زاده حمیده کدیور سعید خرمی ، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران – ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲ چکیده: با…

بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری

بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری امید پورحیدری نسرین یوسف زاده زینب اعظمی زهرا معصومی بیلندی مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی پاییز ۹۶ برای…

بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی

بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه ی میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی دکتر محمدرضا عباسزاده، مصطفی قناد، فائزه غلامی مقدّم مجله دانش حسابداری…